Gawad Tsanselor 2023 para sa Natatanging Guro

Congratulations to Associate Professor Iyra Buenrostro-Cabbab for being awarded the Gawad Tsanselor 2023 para sa Natatanging Guro (Chancellor's Award for Outstanding Teacher)! The Gawad Tsanselor is the highest distinction given to members of the UP Diliman community for excellence in their work.


The Gawad Tsanselor sa Natatanging Guro recognises faculty members who "have outstanding accomplishments, and consistently demonstrated honor and excellence, in teaching, research and public service" (UP Diliman Office for the Advancement of Teaching).


Dr. Buenrostro-Cabbab teaches LIS and archival studies courses in both the undergraduate and graduate levels. She is involved in projects related to education and training of librarians, archivists and records managers, establishment and management of records centers and archives, and preservation of historical records. Her research interests include the development of archival theory and practice; the politics of libraries and archives and their role in the formation of collective memory; the use, contextualization, and preservation of archives such as photographic records and Filipiniana historical sources; and qualitative research methods in LIS.


She is currently the Editor-in-Chief of the Philippine Journal of Librarianship and Information Studies (formerly Journal of Philippine Librarianship), the first and longest-running academic journal in LIS in the Philippines. She is also the current Graduate Program Coordinator responsible for our MLIS, MSLIS, and MARM programs.Pagpupugay kay Kawaksing Propesor Iyra Buenrostro-Cabbab na pinagkalooban ng Gawad Tsanselor 2023 para sa Natatanging Guro! Ang Gawad Tsanselor ang pinakamataas na pagkilala sa mga miyembro ng kominidad ng UP Diliman para sa kahusayan sa kanilang trabaho.


Ang Gawad Tsanselor sa Natatanging Guro ay kinikilala ang mga miyembro ng faculty na "may mga namumukod-tanging mga nagawa, at patuloy na nagpapakita ng karangalan at kahusayan, sa pagtuturo, pananaliksik at serbisyo publiko" (UP Diliman Office for the Advancement of Teaching).

Si Dr. Buenrostro-Cabbab ay nagtuturo ng mga kurso sa LIS at archival studies sa parehong antas ng di-gradwado at gradwado. Siya ay kabilang sa mga proyektong may kaugnayan sa edukasyon at pagsasanay ng mga librarian, archivist, at record managers; pagtatatag at pamamahala ng mga record center at archive, at pangangalaga ng mga makasaysayang talaan. Kabilang sa kanyang mga interes sa pananaliksik ang pagbuo ng teorya at kasanayan sa archives, ang pulitika ng mga aklatan at mga archive at ang kanilang papel sa pagbuo ng kolektibong memorya; ang paggamit, kontekstwalisasyon, at pag-iingat ng mga archive tulad ng mga larawan at mga Filipiniana na mapagkukunan ng kasaysayan; at ang kwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik sa LIS. 


Siya ay kasalukuyang Editor-in-Chief ng Philippine Journal of Librarianship and Information Studies (dating Journal of Philippine Librarianship), ang una at pinakamatanda na akademikong journal sa LIS sa Pilipinas. Siya rin ang kasalukuyang Graduate Program Coordinator na responsable para mga programang MLIS, MSLIS, at MARM ng paaralan.


Published:  2023-05-16 13:08:36